Regulamin „Szkolny Zawrót Głowy 2022”

REGULAMIN KONKURSU „Szkolny Zawrót Głowy 2022”

§1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy konkurs, zwany w dalszej części „Konkursem”, urządzany jest pod nazwą: „Szkolny
Zawrót Głowy 2022”
2. Definicje:
1) Regulamin – niniejszy regulamin Konkursu;
2) Uczestnik – osoba spełniająca warunki określone w szczególności w par. 7 Regulaminu;
3) Laureat – zdobywca nagrody (dalej: Nagroda) w Konkursie;
§2
Nazwa podmiotu urządzającego Konkurs
1. Organizatorem Konkursu jest firma Adach Adam Krupka z siedzibą w Morągu przy ulicy
Warmińskiej 17, NIP 7411005209.
§3
Czas trwania Konkursu
1. Konkurs trwa od dnia 15.07.2022 r. do dnia 17.09.2022 r.
§4
Termin rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania zgłoszeń do Konkursu
1. Przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu rozpoczyna się dnia 15.07.2022 r., a kończy dnia
17.09.2022 r.
§5
Udział w Konkursie
1. W Konkursie, na zasadach określonych w par. 4. Regulaminu, biorą udział, z zastrzeżeniem pkt
2. poniżej,
wszystkie osoby fizyczne (dalej: „Uczestnik”), które spełniają łącznie następujące warunki:
a. pełnoletnie osoby fizyczne będące konsumentami w rozumieniu art. 22 kodeksu cywilnego;
b. osoby niepełnoletnie wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych
c. posiadające pełną zdolność do czynności prawnych;
d. zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu i biorąc udział w Konkursie, akceptują jego
postanowienia;
e. dokonały zakupu na jednym dowodzie zakupu w okresie trwania Sprzedaży na kwotę
przynajmniej 250 zł brutto i zachowały dowód zakupu do końca trwania Konkursu. Za każde 250
zł uczestnik uczestnik otrzyma jeden kupon. Nie ma limitu kuponów na jedną osobę.
2. Zastrzega się, iż zgoda, o które mowa w ust. 1 lit. b może być zweryfikowana na każdym etapie
trwania Konkursu, a w szczególności w przypadku przyznania takiej osobie przez Komisję
Nagrody w ramach Konkursu.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Konkursu, pracownicy Fundatora
oraz członkowie rodzin (wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby
pozostające w stosunku przysposobienia) ww. osób.
4. Organizator nie jest zobowiązany do pobierania i gromadzenia oświadczeń dotyczących tego
zastrzeżenia, jednakże powzięcie przez Organizatora wiedzy o udziale osób wykluczonych z
udziału w Konkursie na podstawie niniejszego punktu, powoduje bezwzględną utratę prawa do
Nagród w Konkursie.
5. Niniejszy regulamin w okresie trwania Konkursu opublikowany jest na stronie internetowej
www.adach.com.pl oraz dostępny jest w siedzibie Organizatora na żądanie Uczestnika.
6. Uczestnikami Konkursu są jedynie osoby, które wyrażają zgodę na przetwarzanie danych
osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019
r., poz. 1781). Dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora wyłącznie do celów
prowadzonego Konkursu, prowadzenia postępowań reklamacyjnych i wydania Nagród. Każdy z
Uczestników ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie ww.
danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do uczestnictwa w Konkursie i
wydania Nagrody.
7. Po zakończeniu wydawania Nagród, Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji danych
osobowych w postaci imion, pierwszych liter nazwisk oraz trzech ostatnich cyfr numeru telefonu
Laureatów na liście zwycięzców Konkursu.

§6
Zasady i sposób urządzania Konkursu
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie warunki opisane w par. 6 Regulaminu oraz
zgłosić w
okresie od dnia 17.07.2022 r. do dnia 17.09.2022 r. włącznie swój udział poprzez:
a) kompletne i prawidłowe wypełnienie papierowego formularza (kuponu), opatrzenie go
własnoręcznym podpisem i wrzucenie go do urny, która znajduje się w siedzibie Organizatora. Na
kuponie bezwzględnie należy wpisać:
⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯
imienia i nazwiska;
numeru telefonu komórkowego do kontaktu; wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych
poprzez zaznaczenie oświadczenia o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2019 r., poz. 1781) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia
27.04.2016 r. ws. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ws.
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. RZ. UE.L2016 nr 119 przez Organizatora loterii
promocyjnej urządzanej pn. „Szkolny Zawrót Głowy 2022” dla celów związanych z organizacją
Loterii i jej przeprowadzeniem. Rozumiem, że moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz
wiem, że przysługuje mi prawo wglądu do nich, żądania ich sprostowania lub usunięcia,
ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych. Jednocześnie mam świadomość oraz akceptuję fakt, że w każdej
chwili mogę cofnąć wyrażoną zgodę poprzez wysłanie wiadomości na adres:
adach@adach.com,.pl, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych
wyklucza moje zgłoszenie z udziału w Loterii.
⎯ złożyć własnoręczny podpis,
§7
Nagrody i wartość puli nagród
Nagrodą w konkursie jest bon na zakup roweru o wartości 1500 zł do wykorzystania w sklepie
PHU DEREK Salon rowerowy i motocyklowy.
4. Laureatowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości którejkolwiek z
Nagród ani do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego.
5. Nagrody otrzymane w Konkursie są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem
podatkowym – w szczególności zgodnie z Art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. 2019, poz. 1387 ze).
§8
Procedura wyłaniania laureatów nagród
1. Organizator, rozpoczyna procedurę weryfikacji oraz oceny wszystkich nadesłanych zgłoszeń,
od dnia 19.09.2022 r. i zakończy ją najpóźniej w dniu 24.09.2022 r.
8. Lista Laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej www.adach.com.pl
§9
Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Konkursu jest Organizator, tj. Adach
Adam Krupka NIP 7411005209.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2019, poz. 1781).
3. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora
Danych Osobowych swoich danych na potrzeby udziału w Konkursie. Przetwarzanie obejmuje w
szczególności ustalenie prawa Uczestnika do Nagrody, wydania Nagrody, rozpatrzenia
ewentualnych reklamacji oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych ciążących na
Organizatorze w związku z urządzaniem niniejszego Konkursu.
4. Podstawą przetwarzania podanych danych jest dobrowolna zgoda Uczestnika, jednak brak jej
wyrażenia uniemożliwia uwzględnienie jego zgłoszenia w Konkursie.
5. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje:

a. prawo dostępu do podanych danych osobowych;
b. prawo żądania poprawienia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych
danych
osobowych;
c. prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
d. prawo żądania przeniesienia danych osobowych;
e. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie,
co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania;
6. Organizator Konkursu informuje, iż dane osobowe Uczestnika mogą być przekazane przez
Administratora innym podmiotom w celu realizacji obowiązków Organizatora Konkursu
wynikających z niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa, tj. operatorom pocztowym/
przewoźnikom, podmiotom obsługującym Organizatora prawnie i księgowo, dostawcom usług IT.
§14 Postanowienia końcowe
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego (Dz.U.
2019 poz. 1145 ze zm.).
2. Organizator ma obowiązek zapewnić Uczestnikom możliwość zapoznania się z treścią
Regulaminu.